MPPM Consult OÜ (registrikood 14709989) haldab prof. Margus Punabi veebipoe lisafunktsionaalsusega kodulehte aadressiga https://punab.ee/ (edaspidi Koduleht), mis vahendab informatsiooni meeste tervise teemadel ja võimaldab kasutajatel küsida tervisealast nõu Dr. Punabilt.

 

„Kasutaja“ või „teie“ tähendab füüsilist isikut, kes kasutab Kodulehel pakutavaid teenuseid ja/või sisu, sh ilma eraldi kasutajakonto loomiseta. Portaali kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on kasutustingimused tähelepanelikult läbi lugenud ning nõustub sellega, et kasutustingimused on õiguslikult siduvad. Portaali kasutamise tulemusel muutuvad kasutustingimused teie ja MPPM Consult OÜ vahel sõlmitud siduvaks lepinguks („Leping“), mis reguleerib Kodulehe teenuste kasutamist.

  1. KODULEHT JA SELLE TEENUSTE KASUTAMINE

1.1.        Kodulehel ei osutata tervishoiuteenust.

1.2.        Koduleht on informatsiooni edastamise ja tervisenõustamise keskkond. Kodulehe vahendusel on Kasutajatel võimalik tutvuda esitatud tervisealase informatsiooniga ja küsida tervisealast nõu ja kasutada muid Kodulehel pakutavaid teenuseid.

1.3.  Kodulehe vahendusel edastatav teave ja saadud tervisealane nõu, on üksnes informatiivne ega asenda regulaarset ega erakorralist tervisekontrolli. Lähtuvalt eeltoodust ei vastuta MPPM Consult OÜ kodulehel avaldatud teabe (sh arsti soovituste ja diagnooside, isegi kui neid väljastatakse) õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

  1. KODULEHT JA SELLE TEENUSE OSUTAMINE

2.1.        MPPM Consult OÜ annab oma parima, et Kodulehe infokeskuse teenused oleksid klientidele ja kasutajatele kättesaadavad 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas, välja arvatud planeeritud või erakorraliste katkestuste ajal.

2.2.        MPPM Consult OÜ annab oma parima, et Kodulehe nõustamiskeskuse teenused oleksid klientidele ja kasutajatele kättesaadavad vastavalt lubatud tähtaegadele, välja arvatud teenuse planeeritud katkestuste ajal millest teatatakse kodulehel ette vähemalt 14 päeva.

  1. KASUTAJA KINNITUSED, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.         MPPM Consult OÜ annab teile Kodulehe kasutamiseks piiratud lihtlitsentsi käesolevas Lepingus kirjeldatud tingimustel. Te mõistate ja nõustute, et Kodulehe omand ja opereerimisõigus kuulub üksnes MPPM Consult OÜ´le. Nõustute, et Kodulehe kasutamine ei anna teile omandiõigust mis tahes Kodulehe sisu suhtes.

3.2.         Kodulehe kasutamisel on Kasutaja kohustatud järgima käesolevast Lepingust tulenevaid tingimusi, sh kohustub Kasutaja küsimuste postitamisel järgima MPPM Consult OÜ poolt Lepingu punktis 3.4 sätestatud reegleid. Reegleid mitte järgivatele küsimustele või teenuse soovidele pole Koduleht kohustatud vastama.

3.3.         Tulenevalt asjaolust, et Kodulehe teenused võivad olla tasulised, võtab Kasutaja kohustuse tasuda tasulise teenuse eest MPPM Consult OÜ, kui see on ettenähtud vastavalt käesoleva Lepingu punktile 4.

3.4.         Kasutajal on keelatud

3.4.1.      Kasutada Kodulehte pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;

3.4.2.      Ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;

3.4.3.      Saata rämpsposti;

3.4.4.      Kasutada Kodulehte ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;

3.4.5.      Üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Kodulehe teisi kasutajaid, Kodulehe funktsionaalsust või toimimist;

3.4.6.      Moodustada andmebaase või nimekirju Kodulehe kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;

3.4.7.      Esitada Kodulehel küsimusi, mis on sisutud või teemavälised;

3.4.8.      Esitada Kodulehel küsimusi teise isiku nime alt;

3.4.9.      Esitada Kodulehel küsimusi, mis on sisult solvavad, ähvardavad, laimavad, pahatahtlikud, õhutavad füüsilisele või psühholoogilisele vägivallale või mis toetavad muul viisil õigusvastaseid tegevusi. Muuhulgas on Kasutajal keelatud postituste tegemisel kasutada ebatsensuurseid väljendeid, levitada valet või halvustada põhjendamatult teisi isikuid;

3.4.10.   Esitada Kodulehel küsimusi, mis sisaldavad teemaväliseid linke või reklaami.

3.5.         Kasutaja mõistab, et Kodulehel on õigus mitte vastata Kasutaja poolt Kodulehel esitatud teenuse soovidele, mis on vastuolus käesoleva Lepingu tingimustega, heade kommetega või kehtivate õigusaktidega. Seejuures saab Kasutaja aru, et Koduleht ei kohustu põhjendama Kasutajale teenuse mitteosutamist.

  1. TASU

4.1.         Kodulehel pakutavate teenuste kasutamine võib olla tasuline. Info tasu maksmise kohustusest ja tasu suurusest on Kodulehel esitatud vahetult teenuse juures.

4.2.         Tasu teenuse eest tasutakse pangaülekandega ning ettemaksuna.

4.3.         MPPM Consult OÜ jätab endale õiguse muuta tasu suurust objektiivsel põhjusel, nt kui muutuvad maksumäärad, teenustasud, hooldustasud, jne. Uuendatud tasumäärad avaldatakse Portaalis tasulise teenuse juures.

  1. VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE

5.1.         Kodulehe kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenust ja funktsioone pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes tagatisteta. MPPM Consult OÜ ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.

5.2.         MPPM Consult OÜ ei taga ega garanteeri, et Koduleht ühildub mis tahes teie poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline ja vaba vigadest.

5.3.         MPPM Consult OÜ ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:

5.3.1.   Kodulehel avaldatud mistahes informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest, olenemata sellest, kas vastav informatsioon on avaldatud artiklina, uudisena või arsti või mõne teise konsultandi poolt esitatud vastusena;

5.3.2.   Kodulehel avaldatud tervisealase nõu järgimisest tingitud mistahes tagajärgede eest;

5.3.3.   Kasutaja poolt Kodulehel avaldatud postituse sisu või nende kaudu kättesaadavaks tehtud veebilehekülgede sisu eest.

5.3.4.   Portaali või seal pakutava teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

5.3.5.   Mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib Portaalile või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada;

5.3.6.   Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;

5.3.7.   Kodulehe poole pöördumiseks kasutatavate tehniliste vahendite ühildamatus;

5.4.         MPPM Consult OÜ ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille te olete kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh halvustava sisuga postitusest tingitud isiklike õiguste rikkumise eest. Mõistate täielikult, et Kodulehel mistahes sisu avaldamisel (nt vastuse andmine, küsimuse esitamine), olete teie vastava sisu avaldajaks, mistõttu vastutate ainuisikuliselt avaldatud sisu eest.

5.5.         Te nõustute hüvitama MPPM Consult OÜ´le kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt teie poolt toime pandud Lepingu või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.

  1. MITMESUGUST

6.1.         MPPM Consult OÜ´l on õigus Kodulehe parema kasutamise huvides andmeid Kodulehel ümber paigutada.

6.2.         MPPM Consult OÜ jätab endale õiguse käesolevas Lepingus sätestatud tingimusi igal ajal muuta või täiendada, avaldades uuendatud kasutajatingimused Portaalis.

6.3.         Asjaolu, et MPPM Consult OÜ ei nõua mis tahes sätte täitmist või ei kasuta mõnda oma Lepingust tulenevat õigust, ei tähenda, et MPPM Consult OÜ on loobunud edaspidi selle sätte täitmise nõudmisest või õiguse kasutamisest.

6.4.         Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

6.5.         Portaali kasutamisest tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.